طب هومیوپاتی

مخالفان هومیوپاتی چه می گویند؟

دکتر عادل حیدری نژاد
Latest posts by دکتر عادل حیدری نژاد (see all)

مخالفان هومیوپاتی  ;روزی که هوميوپاتی به عنوان يک طب معرفی شد همواره مخالفت های بسيار بر عليه آن شده و می شود . اين مخالفت ها تا آن حد بود که دکتر هانمان را وادار به ترک وطن نمود و در دوره معاصر هم به طرق مختلف اين علم مورد نقد و مخالفت قرار می گيرد .

پيشرفت ارتباطات باعث مشخص شدن حقايق نه تنها برای دانشمندان بلکه حتی مردم عادی شده است در اين جا به بررسی بعضی ايراد های مطرح شده بر هوميوپاتی می پردازيم .

متاسفانه اکثريت انتقادها و مخالفت ها بدون کمترين بررسی علمی و بالينی صورت می گيرد در موارد بسياری که منتقدين به شکل علمی مسئله را بررسی نموده اند خود به اين طب ايمان آورده و هوميوپات شده اند .

نمونه آن دکتر هرينگ در آمريکاست ,اين پزشک معروف در ابتدا مقالات و سخنراني های تندی عليه هوميوپاتی تر تيب می داد تا اينکه به پيشنهاد مدير انتشاراتی که آن نيز از مخالفان هوميوپاتی بود تصميم گرفت تا از نزديک با اين روش آشنا شود تا بتواند بهتر آن را زير سوال برده و به زعم خود آن را رسوا نمايد .

وی از يک هوميوپات خواست تا از نزديک و در مطب نحوه درمان را ببيند بعد از مدتی با شگفتی متوجه شد که واقعا عده بيشماری درمان می شوند سپس وی از آن هوميوپات درخواست نمود که زخم کهنه ای را که وی سال ها به آن مبتلا بود را معالجه نمايد و با کمال تعجب آن زخم در مدت کوتاهی بهبود يافت.

بعد از اين بود که دکتر هرينگ با مطالعه اين طب به جايگاهی از آن رسيد که وی را پدر هوميوپاتی آمريکا می دانند و تحقيقات وی از معتبر ترين تحقيقات در هوميوپاتی می باشد .

اما نظرات مخالفان:
عده ای معتقد هستند که با توجه به رقت های بسيار پايين داروهای هوميوپاتی عملا نبايد اثری از اين داروها حادث شود . در اين جا بايد گفت که آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد تنها و تنها تجربه علمی بر اساس آزمايش و خطاست نه آنچنان که عنوان می شود استنتاج رياضی , چرا که علم بشر به هيچ وجه نمی تواند ادعا کند که به تمامی علوم دست يافته است .

واقعيات را با بودن يا نبودن بايستی ارزيابی نمود نه با بايد يا نبايدها .
اثر داروهای هوميوپاتی براساس نتايج بالينی دقيق و با شرکت عده بسياری داوطلب (که اثبات دارويی نموده اند )بدست آمده و در عين حال هر بار که مورد آزمايش دوباره قرار بگيرند نتايج يکسان ايجاد می کند .متاسفانه اين دسته از منتقدان به هيچ وجه زحمت امتحان داروها و يا حداقل مشاهده اثر آن را نکشيده اند و تنها بر اساس بعيد بودن آن را انکار می کنند .
در اين مورد اشاره به کشف خواص فيزيکی آب و کريستالها ی محلول در آب (رجوع شود به بخش داروهای هوميوپاتی) می تواند جوابگو باشد هر چند که برای اثبات اثر نيازی به دانستن چگونگی آن نيست. چه بسيار داروهای شيميايی که بعد از سالها استفاده هنوز مکانيسم اثر آنها کشف نشده اما کماکان استفاده می شوند
عده اي ديگر معتقد هستند که اثر اين داروها با دارونما ( ماده ای که تنها شباهت دارويی دارد ولی هيچ اثری ندارد و بهبودی با آن صرفا براساس تلقين است) فرقی ندارد
در جواب بايد گفت اين مورد به راحتی در تحقيقات بی طرفانه قابل اثبات می باشد بطوريکه مشاهدات دقيق بسيار در اقصا نقاط جهان اثر داروهای هوميوپاتی را به اثبات رسانده و مهمتر از آن تعداد بيشمار افرادی که توسط هوميوپاتها درمان شده اند (در صورتيکه اکثر آنها از طريق پزشکی کلاسيک جوابی نگرفته بودند) بهترين گواه است و اگر اين همه اثر تلقينی و دارونما بوده پس چه بهتر که به جای داروهای شيميايي از اين ببعد فقط از دارونما استفاده شود. انکار واقعيت از طريق فتوا دادن ممکن نيست
عده ای ديگر پا را از اين فراتر نهاده و ادعا می کنند که داروهای هوميوپاتی دارای عوارض است . معلوم نيست که چگونه دارويی که اصلا ماده نيست و از نظر ايشان دارونماست می تواند عوارض داشته باشد. البته مصرف داروی هوميوپاتی بنا به خصلت درمانی خود گاهی ايجاد ناملايماتی می کند که گذرا بوده و به هيچ وجه اثر پايداری نمی گذارد و اين مقدار در مقايسه با داروهای شيميايی و عوارض شناخته شده و شناخته نشده آن ها بسيار ناچيز است.

منبع :دکتر عادل حیدری نژاد

error: محتوا محافظت شده است!!